«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

voucher-2016-2964 

Το Δ.Σ του Εμπορικού Επαγγελματικού Συλλόγου Πόρου σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ ΠΥΞΙΔΑ δίνει την ευκαιρία σε ανέργους ηλικίας 29-64 ετών να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα voucher 2016 με εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ.

vouch-phoro-29-64

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών με επίδομα 600€ (120 ώρες με 5€/ώρα συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και πρακτική άσκηση 500 ωρών με επίδομα 2.000€ (500ώρες με 4€/ώρα συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι:  Εμπόριο, Τουρισμός, Logistics, Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, Ενέργεια, Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών, Τρόφιμα-Ποτά, Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων.

Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλαίσιο δράσης με τις εξής παρεμβάσεις:

  • Πρόγραμμα  θεωρητικής  κατάρτισης 120 ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.
    • Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:

α)  Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και  έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών).

β) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

  • Συμβoυλευτική υποστήριξη με στόχους:

α) Την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

β) Την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

γ) Την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της  ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν.

δ) Την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

ε) Τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.

  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο  των προγραμμάτων  κατάρτισης.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος είναι κατά μέγιστο 6 ώρες. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως.

Μετά το πέρας του προγράμματος δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης (σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών), δύναται να επιχορηγηθούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 6973600425

Leave a Reply